Kiểm Tra Thông Tin Bảo Hành

Bạn vui lòng nhập thông tin số điện thoại và email đăng ký, để kiểm tra thông tin bảo hành

Thông tin về bảo hành

  • Hiển thị ngày kích hoạt
  • Sản phẩm được kích hoạt

Thông Tin Bảo Hành

Thông tin người kích hoạt:

Họ tên: {{ item.name }}

Số ĐT: {{ item.phone }}

email: {{ item.email }}

Tên sản phẩm: {{ item.product_title }}

Ngày kích hoạt: {{ item.updated_at }}

Số seri: {{ item.warranty_code }}